شرکـت فنـاوری هوشمند انواع خدمات خود را جهـت «ارسال پيامک انتخابـاتی» و «وب سايـت تبليـغاتي» ویـژه انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورای شهر ارائه می نمايد.
– این مجموعه در حال آماده سازی و برنامه ریزی بـرای تجهیز منابع انســانی، مـالی و علـمی و فـنّی بـه منـظور عرضه خدمات پیامکی و مؤثّر به کاندیداهای انتخابات  می باشد.
– شرکت فناوری هوشمند امیدوار است با اتـّکاء به تجـارب ارزشمـند خود و با توجّـه بـه وجود زمـان کـافی تـا برگزاری انتخابات بتـواند برنامه ریـزی مـناسب و محـکمی برای عرضـه خدمات جهت تبليغاتتان داشته باشد.
– خدمات متنوّع شـرکت فـناوری هوشـمند در حـوزه های خدمات رسانه ای، خدمـات تبلیغات و خدمات فنـاوری اطلاعات و فضای مجازی  ارائه می شود.
– ارسال پيامک به راي اولي ها !