کدپستی استان زنجان

زنجان: ۴۵۱۳۱ تا ۴۵۵۴۱ ابهر: ۴۵۵۱۱ تا ۴۵۷۴۱
ایجرود: ۴۵۳۱۱ تا ۴۵۹۷۱ خدابنده: ۴۵۷۷۱ تا ۴۵۸۹۱
خرمدره: ۴۵۷۱۱ تا ۴۵۷۶۱ ماهنشان: ۴۵۴۱۱ تا ۴۵۴۸۱
طارم: ۴۵۹۱۱ تا ۴۵۹۹۱