کدپستی استان سنندج

سنندج: ۶۶۱۳۱ تا ۶۶۱۹۹ بانه: ۶۶۹۱۱ تا ۶۶۹۹۱
بیجار: ۶۶۵۱۱ تا ۶۶۵۹۱ دیواندره: ۶۶۴۱۱ تا ۶۶۴۹۱
سروآباد: ۶۶۷۷۱ تا ۶۶۷۹۱ سقز: ۶۶۸۱۱ تا ۶۶۸۹۱
قروه: ۶۶۶۱۱ تا ۶۶۶۹۱ کامیاران: ۶۶۳۱۱ تا ۶۶۳۹۱
مریوان: ۶۶۷۱۱ تا ۶۶۷۶۱