کدپستی استان یزد

یزد: ۸۹۱۳۱ تا ۸۹۴۹۳ ابرکوه: ۸۹۱۳۱ تا ۸۹۳۹۱
اردکان: ۸۹۵۱۱ تا ۸۹۶۹۱ بافق: ۸۹۷۱۱ تا ۸۹۷۹۱
تفت: ۸۹۹۱۱ تا ۸۹۹۹۱ خاتم: ۸۹۸۷۱ تا ۸۹۸۹۱
صدوق: ۸۹۴۱۱ تا ۸۹۴۸۱ طبس: ۹۷۹۱۱ تا ۹۷۹۹۱
مهریز: ۸۹۸۱۱ تا ۸۹۸۶۱ میبد: ۸۹۶۱۱ تا ۸۹۶۸۱