کدپستی شهر شیراز

شیراز: ۷۱۳۳۱ تا ۷۳۴۹۱ آباده: ۷۳۹۱۱ تا ۷۳۹۹۱
ارسنجان: ۷۳۷۳۱ تا ۷۳۷۶۱ استهبان: ۷۴۴۶۱ تا ۷۴۵۱۹
اقلید: ۷۳۸۱۱ تا ۷۳۸۹۱ بوانات: ۷۳۷۸۱ تا ۷۳۹۷۱
پاسارگاد: ۷۳۷۴۱ تا ۷۳۷۹۱ جهرم: ۷۴۱۳۱ تا ۷۴۵۹۱
خرمبید: ۷۳۷۵۱ تا ۷۳۹۶۱ خنج: ۷۴۴۳۱ تا ۷۴۴۳۱
داراب: ۷۴۱۱۱ تا ۷۴۸۹۱
زرین دشت: ۷۴۸۱۴ تا ۷۴۸۶۱
سپیدان: ۷۳۶۱۱ تا ۷۳۶۹۱ فراشبند: ۷۴۷۷۱ تا ۷۴۷۸۱
فسا: ۷۴۶۱۱ تا ۷۴۶۹۱ فیروزآباد: ۷۴۷۱۱ تا ۷۴۷۹۱
قیر و کارزین: ۷۴۷۱۴ تا ۷۴۷۶۱ کازرون: ۷۳۱۱۱ تا ۷۳۳۹۱
لارستان: ۷۴۳۱۱ تا ۷۴۴۱۹ لامرد: ۷۴۳۴۱ تا ۷۴۴۴۱
مرودشت: ۷۳۴۳۱ تا ۷۳۷۷۱ ممسنی: ۷۳۵۱۱ تا ۷۳۵۹۱
مهر: ۷۴۴۱۴ تا ۷۴۴۵۱ نی ریز: ۷۴۹۱۱ تا ۷۴۹۹۱