كدپستي

آدرسي كه شما مي توانيد به آن پيامك بزنيد

تعداد  افراد ساكن در اين كدپستي

همراه اول

تعداد افراد ساکن در این کد پستی

ایرانسل

83136

عطار از فرعي 1شرقي تا خيابان شريفي (شمالي) تا4شرقي عطار

1118

2142

83137

عطار از فرعي 1غربي تا خيابان شريعتي و مطهري

1802

3895

83138

حافظ جنوبي شرقي-رازي و نظامي

2691

4646

83139

حافظ جنوبي غربي- سعدي جنوبي-شيخ بهايي و پارس فاستون

2576

4348

83146

خيابان مخابرات سمت غربي و خيابان دكتر حسابي تا بلوار پاسداران

2352

4615

83147

فردوسي سمت شرقي و خيابان ابوريحان

1901

3756

83148

فردوسي سمت غربي وحافظ شمالي سمت شرقي

3747

6763

83149

حافظ شمالي سمت غربي سعدي شمالي (صنعتي)بنياد ازدواج

2274

4519

83156

شهرك هاي هشت بهشت گلديس و فدك

3321

12658

83157

مخابرات از بلوار مسرورتا آخر و شهرك هاي مطهري(دانشگاه مالك اشتر)

586

888

83166

ابتداي مخابرات سمت شرقي تا فرعي 7

2158

3664

83167

مخابرات سمت شرقي از فرعي 7 تا بلوار مسرور

1339

2378

83168

فرمانداري دادگستري ثبت احوال و شهرك ميلاد

67

735

83176

منازل بانك استان

774

1521

83177

ايثارگران شيرودي فرهنگسراي اشراق شهيد بابايي اقبال لاهوري و خ بعثت

1325

2519

83178

كوي مهديه (سايت نظامي)

637

1755

83179

شهرك پرديس و اتوبوسراني

626

1691

83186

عطار سمت شرقي (بعداز چهار راه) و سمت غربي بلوار طالقاني تابلوار مدرس

3980

9250

83187

عطار سمت غربي (بعداز چهار راه)-انوري

2044

4228

83188

بلوار مدرس (جنوبي) تابلوار امامت (شمالي)و سايت 180 دستگاه

1016

2232

83189

شهرك رداني پور

1396

3707

83196

خانه كارگر

2408

4947

83197

عارف جامي و خاقاني

1612

3464

83198

شهرك امير كبير (منازل چوبي)

793

983

83199

اداره گاز و حاجي آباد

355

1375
83371 گرگاب   1672 2411
83381 گرگاب 2 1