ارسال از نقشه

ارسال از نقشه

ارسال پیامک انبوه از روی نقشه
ارسال پیامک از روی نقشه گوگل به شماره های همراه اول و ایرانسل در ارسال پیامک بر اساس نقشه شما می توانید نقشه شهر مورد نظر را مشاهده کرده و مناطق مورد نظر را روی نقشه مشخص کنید ، با ارسال از روی نقشه پیامک های تبلیغاتی خود را بصورت هدفمند ارسال کنید.