ارسال پیامک از طریق url برای ارسال اس ام اس از سایت یا نرم افزار مورد نظر شما :

با استفاده از سامانه پیامک فناوری هوشمند و با استفاده از چند خط کد ساده می توانید با استفاده از لینک زیر پیامک مورد خود را به مشتریان یا مخاطبان خود ارسال نمایید .

دریافت میزان اعتبار
185.4.28.100/class/sms/url/getbalans_new_url.php?json=0|1&uname=USERNAME&pass=PASSWORD
ارسال پیامک
185.4.28.100/class/sms/url/send_new_url.php?json=0|1&uname=USERNAME&pass=PASSWORD&to=9800000,9800000&from=+9810000101&msg=سلام
دریافت وضعیت
185.4.28.100/class/sms/url/getstatus_new_url.php?json=0|1&uname=USERNAME&pass=PASSWORD&unique_ids=279652828,279652829

json= 0 or 1 [optional]
نام کاربری =username
پسورد =password
msg=text
from=sender
to=reciver(98910000000,98910000000)
unipue_ids=msg id[s](15616516,151651651)

نام کاربری و رمز عبور سامانه پیامک خود را مساوی user و pass قرار دهید

شماره گیرنده را مساوی to قرار دهید