انتقال خودکار اسامي دانش آموزان و نمرات از برنامه آموزش و پرورش به برنامه تلفن گويا و صرفه جويي در وقت و عدم نياز به کاربر مضاعف ، مطابق با قوانين آموزش و پرورش ( بدون نياز به خروج بانک اطلاعاتي برنامه آموزش و پرورش از مدرسه و يا در اختيار افراد متفرقه قراردادن)