کدپستی ارومیه

ارومیه: ۵۷۵۹۱ تا ۵۷۱۳۱ نقده: ۵۷۶۹۱ تا ۵۷۶۱۱
اشنویه: ۵۷۷۹۱ تا ۵۷۷۱۱
پیرانشهر: ۵۷۹۹۱ تا ۵۷۸۱۱ خوی: ۵۸۵۹۱ تا ۵۸۱۳۱
ماکو: ۵۸۶۳۱ تا ۵۸۶۱۱
چالدران: ۵۸۷۹۱ تا ۵۸۶۴۱ سلماس: ۵۸۹۹۱ تا ۵۸۸۱۱
مهاباد: ۵۹۳۴۱ تا ۵۹۱۳۱ میاندوآب: ۵۹۳۶۱ تا ۵۹۳۵۱
بوکان: ۵۹۵۹۱ تا ۵۹۴۳۱ سردشت: ۵۹۸۹۱ تا ۵۹۶۱۱
تکاب: ۵۹۹۷۱ تا ۵۹۹۱۶