کدپستی استان خرم آباد

خرم آباد: ۶۸۱۳۱ تا ۶۸۸۹۱ ازنا: ۶۸۷۱۱ تا ۶۸۷۳۱
بروجرد: ۶۸۹۷۱ تا ۶۹۱۹۹ الیگودرز: ۶۸۶۱۱ تا ۶۸۶۹۱
کوهدشت: ۶۸۴۱۱ تا ۶۸۴۹۱ سلسله: ۶۸۹۱۱ تا ۶۸۹۶۱
دورود: ۶۸۸۱۱ تا ۶۸۸۵۱ دلفان: ۶۸۳۱۱ تا ۶۸۳۹۱
پلدختر: ۶۸۵۱۱ تا ۶۸۵۷۱