کدپستی شهر مشهد

رديف

آدرس

كدپستي

تعداد

1

مشهد – خ سعدي

91336

902

2

مشهد – خ سراب

91337

912

3

مشهد – کوچه مخابرات-خ شيرازي

91346

1039

4

مشهد – خ امام رضا-بازار بزرگ

91349

217

5

مشهد – بازار شرشور

91357

910

6

مشهد – کوچه چهنو

91358

791

7

مشهد – کوچه فروغ

91359

572

8

مشهد – خ دانش – کامياب

91366

1705

9

مشهد – خ پيشاهنگ

91367

544

10

مشهد – خيابان امام خميني

91369

833

11

مشهد – خ جهانياني

91376

1025

12

مشهد – خ پاسداران

91377

4104

13

مشهد – خ رازي غربي – چمران

91378

558

14

مشهد – خ انقلاب اسلامي – ابن سينا

91379

1189

15

مشهد – خيابان دانشگاه

91388

817

16

مشهد – خ دانشگاه – کوچه غفوريان

91396

1319

17

مشهد – خ سنائي-قنادي

91397

1331

18

مشهد – خ طاهري – خ سنايي

91398

783

19

مشهد – خ مطهري شمالي – خ طاهري

91399

1164

20

مشهد – کوچه بهار -خ شيرازي

91436

1032

21

مشهد – خ آزادي -کوچه تکيه علي اکبريها

91437

1870

22

مشهد – کوچه نوغان-خ طبرسي

91438

782

23

مشهد – خ خواجه ربيع

91458

1875

24

مشهد – خ هاشمي نژاد

91459

1591

25

مشهد – بلوار راه اهن – خ ابوطالب – سيلو

91466

1928

26

مشهد – خ صدوقي – سيلو

91467

1602

27

مشهد – خيابان صدوقي -خير اباد

91469

3754

28

مشهد – خ ابوطالب – 20 متري

91476

2289

29

مشهد – خ شهيد استيکي-خ 20 متري

91478

2150

30

مشهد – خ مسلم-خ گاز

91479

1997

31

مشهد – خ گاز -خ رسالت

91486

1250

32

مشهد – خ رسالت-مسلم 5

91487

1489

33

مشهد – خ رسالت-مسلم 11

91488

1229

34

مشهد – خ رسالت -خ فتاح -خ شهيد دوستي

91489

5455

35

مشهد – خ شهيد محبي – جاده سيمان

91491

1216

36

مشهد – بزرگراه فجر-کوي بلال

91496

3822

37

مشهد – ميدان بار – خ قرباني – خ چهارده معصوم

91497

1881

38

مشهد – خ شهيد محبي – کوي فاطميه

91498

3453

39

مشهد – خ ازادي – شهرک سيمان – شهرک طالقاني – باغو – شهرک ازادي – کال نخودک

91499

2682

40

مشهد – کارمندان – 20 متري

91536

2271

41

مشهد – ريل راه اهن – خ محبوبه

91538

1700

42

مشهد – کوي اروميه-بلوار وحدت

91539

1479

43

مشهد – کوچه سياه اب – خ صفوي

91547

343

44

مشهد – کوچه عصارزاده

91548

859

45

مشهد – بلوار وحدت

91549

703

46

مشهد – خ طبرسي – علي مرداني

91556

1503

47

مشهد – خ طبرسي – پل ابوريحان

91557

2566

48

مشهد – خ طبرسي – خ علي مرداني

91558

2499

49

مشهد – خ طبرسي – خ مفتح

91559

2162

50

مشهد – گلشهر-12 متري روح آبا د

91561

1370

51

مشهد – خيابان طبرسي خ ميثم

91566

2950

52

مشهد – خ طبرسي – خ ميثم

91567

2739

53

مشهد – خ طا لقاني -جاره گلشهر

91569

1976

54

مشهد – جاده ابلق-پنجتن-گلشهر-خيابان نيزه

91571

1657

55

مشهد – تلگرد-خ دريا

91576

2419

56

مشهد – خ ميثم-تلگرد-خ دريا

91577

3294

57

مشهد – بلوار صد متري-خ پنجتن-خ درياي دوم

91578

3322

58

مشهد – خ بعثت -گلشور-خ عدالت

91579

2432

59

مشهد – التيمور

91581

956

60

مشهد – ريل راه اهن – حسين اباد کرمانيها

91586

628

61

مشهد – رسالت

91587

1429

62

مشهد – خ شهيد طرقي-بلوار صد متري (فجر)

91588

790

63

مشهد – خ حسين اباد

91589

173

64

مشهد – قلعه خيابان شمالي

91591

575

65

مشهد – کوي مهراباد

91596

2266

66

مشهد – خ بازه شيخ – سيل کال

91597

1041

67

مشهد – قلعه ساختمان – رجايي – خ کنه بيست – خ ابومسم

91598

2107

68

مشهد – ترمينال – خ منتظري – خ حافظ

91636

1431

69

مشهد – خ مهدي قايمي (المهدي) – خ 45 متري – خ بهشتي

91637

4804

70

مشهد – خ سيدي – خ بهشتي

91638

3993

71

مشهد – بزرگراه موسوي کلانتري – شهرک انقلاب – شهرک ابوذر – (مسير فشار قوي)

91639

2644

72

مشهد – ترمينال – خ رضا

91646

1950

73

مشهد – ترمينال – خ پروين اعتصامي

91649

302

74

مشهد – طرق (جاده به طرف فريمان)

91651

1605

75

مشهد – خ امام رضا

91656

4182

76

مشهد – خ حافظ

91657

2989

77

مشهد – بلوار فرودگاه – پادگان نيروي هوايي

91659

1648

78

مشهد – امام رضا

91666

2860

79

مشهد – بازار رضا – خ امام رضا

91667

2566

80

مشهد – خ شهيد صدر-خ 17 شهريور

91669

5578

81

مشهد – پل مصلي

91676

2834

82

مشهد – م مدرسه-ميلان اول-خ بني هاشم

91677

2226

83

مشهد – شهيد شيرودي-خ بني هاشم

91678

3979

84

مشهد – کوچه صدوقي – چهند – شهريور

91679

2991

85

مشهد – خ کشاورز-خ عدل خميني

91681

1195

86

مشهد – شهرک شهيد بهشتي-کوي آقا مصطفي

91686

3742

87

مشهد – خ محمد آباد

91687

2625

88

مشهد – خ کارمندان دوم

91688

1704

89

مشهد – ريل راه آهن

91689

310

90

مشهد – قلعه خيابان جنوبي

91691

311

91

مشهد – ميدان بار رضوي – جاده سرخس

91696

450

92

مشهد – کوي اميراباد – ميدان بار رضوي

91697

844

93

مشهد – خ عدل خميني-خ رجائي-قلعه ساختمان

91698

2408

94

مشهد – اداره کل پست – خ بستان

91736

4057

95

مشهد – خ بستان

91737

2255

96

مشهد – ترمينال – خ دهلاويه

91738

4249

97

مشهد – خ کوهسنگي

91746

6852

98

مشهد – ترمينال – خ امام خميني

91748

4037

99

مشهد – لشگر 77 – خيابان بيژن بردباري – خ سرباز نامجو

91749

1199

100

مشهد – خ جهان ارا – بزرگراه موسوي کلانتري

91756

2962

101

مشهد – خ رودکي – بلوار زکريا

91757

3690

102

مشهد – خ بهشتي

91758

2795

103

مشهد – بهشتي 53 – کوهسنگي

91759

3212

104

مشهد – خيابان احمد آباد -خ شهيد فلاحي

91766

4374

105

مشهد – خ طالقاني

91767

8241

106

مشهد – خ ابوذر غفاري

91768

5861

107

مشهد -شهرک طالقاني-وزارت سپاه-خيابان فضل بن شاذان

91769

2838

108

مشهد – بلوار صدا و سيما-اراضي نجفي

91771

4326

109

مشهد – لويزان

91773

140

110

مشهد – م فلسطين – باغ و موزه ملک اباد – شهرک نوفل – بلوار منتظري

91776

2344

111

مشهد – رضا شهر-خيابان پيروزي -شهرک صداوسيما -ميدان جمهوري اسلامي

91777

9536

112

مشهد – کوي امام رضا -خيابان فضل بن شاذان

91778

4009

113

مشهد – دانشگاه فردوسي-بلوار شهيد باهنر-جاده کوکا کولا (کوثر)

91779

9511

114

مشهد – چهار چشمه-شهرک نيروهوايي

91781

7449

115

مشهد – هاشميه-بلوار وکيل آباد-سامانيه-خيابان هنرستان

91786

10403

116

مشهد – بلوار آب برق-شهرک بهاره

91787

5750

117

مشهد – شهرک مرواريد

91788

5607

118

مشهد – نهدره-بلوار شهرستاني-شهرک پيام

91789

3897

119

مشهد – خيابان خيام-ويلا

91793

75

120

مشهد – بلوار وکيل آباد-پامچال -شهرک بهداشت محيط

91796

4021

121

مشهد – شهرک ناسيونال-بلوار فردوسي

91797

2870

122

مشهد – خيابان 38 متري-ـآپارتمانهاي مسکن

91798

2764

123

مشهد – شهرک نور-آپارتمانهاي مسکن

91799

3051

124

مشهد – خ ابن سينا

91836

2083

125

مشهد – خ قايم

91837

5955

126

مشهد – خ سناباد – خ سلمان فارسي – خ راهنمايي – خ کلاهدوز

91838

7364

127

مشهد – خ صاحب الزمان

91839

3097

128

مشهد – شهرک اتوبوسراني – کال وکيل اباد – بلوار هاشمي

91841

7334

129

مشهد – خ کاشف – خ معتمدزاده

91846

4038

130

مشهد – خ معتمدزاده

91847

3063

131

مشهد – خ شاداب-م فردوسي

91848

6337

132

مشهد – پل کلاهدوز – بلوار شهيد قرني – بلوار صد متري صادقي

91849

5957

133

مشهد – خ فلسطين – خ راهنمايي

91856

6216

134

مشهد – بلوار شهيد اشرفي اصفهاني (بلوار ملک اباد)

91857

8872

135

مشهد – بلوار خيام – بلوار شهيد دستغيب

91858

7720

136

مشهد – م فردوسي – بلوار شاهد

91859

2894

137

مشهد – بلوار شهرک لشگر – بلوار فلاحي 38

91861

5775

138

مشهد – بلوار سجاد

91866

2720

139

مشهد – خ جامي

91867

1948

140

مشهد – خ جامي – خ پويا

91868

1874

141

مشهد – خ بزرگمهر

91869

3838

142

مشهد – جاده قديم – پليس راه – بلوار شاهد

91871

12775

143

مشهد – بلوار سيد جمال الدين اسدابادي

91876

3565

144

مشهد – بهار 9 – بلوار خيام

91877

2839

145

مشهد – خ بهار – فردوسي

91878

5136

146

مشهد – 20 متري ازادي – خ مولوي

91879

2197

147

مشهد – شهرک هاشمي نژاد-خ امامت 56

91881

4221

148

مشهد – زيبا شهر -بلوار امامت

91886

11393