کدپستی مناطق اصفهان

تقسیمات کد پستی استان اصفهان
شهرستان رنج کد پستی کل شهرستان کد پستی بر حسب شهرستان ، شهر یا آبادی کد پستی رنج کامل کد پستی نقشه کد پستی
از تا
کد پستی اصفهان ۸۱۱ ۸۱۹ کد پستی شهر اصفهان ۸۱ ۸۱۱-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵
۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹
 

 

۸۳۷۱۱ ۸۳۷۹۱ کد پستی کوهپایه ۸۳۷۱ ۸۳۷۱۱-۸۳۷۱۳-۸۳۷۱۴-۸۳۷۱۵
۸۳۷۱۶-۸۳۷۱۷-۸۳۷۱۸-۸۳۷۱۹
کد پستی محمدآباد ۸۳۷۳۱
کد پستی هرند ۸۳۷۴۱
کد پستی ورزنه ۸۳۷۵۱
کد پستی قهجاورستان ۸۳۷۶۱
کد پستی نیک آباد ۸۳۷۷۱
کد پستی اژیه ۸۳۷۸۱
کد پستی حسن آباد ۸۳۷۹۱
کد پستی برخوار و میمه ۸۳۱۱۱ ۸۳۳۹۱ کد پستی شاهین شهر ۸۳۱ ۸۳۱۱-۸۳۱۳-۸۳۱۴-۸۳۱۵
۸۳۱۶-۸۳۱۷-۸۳۱۸-۸۳۱۹
کد پستی مورچه خورت ۸۳۳۱ ۸۳۳۱۱-۸۳۳۱۳-۸۳۳۱۴-۸۳۳۱۵
۸۳۳۱۶-۸۳۳۱۷-۸۳۳۱۸-۸۳۳۱۹
کد پستی شهرک صنعتی مورچه خورت ۸۳۳۳۱
کد پستی پاسگاه امام جعفر صادق (ع) ۸۳۳۴۱
کد پستی پالایشگاه اصفهان ۸۳۳۵۱
کد پستی کلهرود ۸۳۳۶۱
کد پستی گرگاب ۸۳۳۷۱
۸۳۳۸۱
۸۳۳۹۱
۸۳۴۱۱ ۸۳۴۹۱ کد پستی دولت آباد ۸۳۴۱ ۸۳۴۱۱-۸۳۴۱۳-۸۳۴۱۴-۸۳۴۱۵
۸۳۴۱۶-۸۳۴۱۷-۸۳۴۱۸-۸۳۴۱۹
کد پستی دستگرد و برخوار ۸۳۴۳۱
کد پستی گز ۸۳۴۴۱
کد پستی خورزوق ۸۳۴۵۱
کد پستی حبیب آباد ۸۳۴۶۱
۸۳۴۷۱
۸۳۴۸۱
۸۳۴۹۱
۸۳۵۱۱ ۸۳۵۹۱ کد پستی میمه ۸۳۵۱ ۸۳۵۱۱-۸۳۵۱۳-۸۳۵۱۴-۸۳۵۱۵
۸۳۵۱۶-۸۳۵۱۷-۸۳۵۱۸-۸۳۵۱۹
کد پستی موته ۸۳۵۳۱
کد پستی وزوان ۸۳۵۴۱
کد پستی حسن رباط پایین ۸۳۵۵۱
کد پستی رباط آقا کمال ۸۳۵۶۱
۸۳۵۷۱
کد پستی خسروآباد ۸۳۵۸۱
کد پستی کمشچه ۸۳۵۹۱
کد پستی نائین ۸۳۹۱۱ ۸۳۹۹۱ کد پستی شهر نائین ۸۳۹۱ ۸۳۹۱۱-۸۳۹۱۳-۸۳۹۱۴-۸۳۹۱۵
۸۳۹۱۶-۸۳۹۱۷-۸۳۹۱۸-۸۳۹۱۹
کد پستی شهر نوداز ۸۳۹۳۱
کد پستی شهر اشکستان ۸۳۹۴۱
کد پستی شهر کجان ۸۳۹۵۱
کد پستی شهر نیستانک ۸۳۹۶۱
کد پستی شهر انارک ۸۳۹۷۱
۸۳۹۸۱
کد پستی شهر بافران ۸۳۹۹۱
۸۳۶۱۱ ۸۳۶۹۱ کد پستی خور ۸۳۶۱ ۸۳۶۱۱-۸۳۶۱۳-۸۳۶۱۴-۸۳۶۱۵
۸۳۶۱۶-۸۳۶۱۷-۸۳۶۱۸-۸۳۶۱۹
کد پستی جندق ۸۳۶۳۱
کد پستی فرخی ۸۳۶۴۱
کد پستی مزیک ۸۳۶۵۱
کد پستی مهرجان ۸۳۶۶۱
کد پستی بیاضیه ۸۳۶۷۱
کد پستی چوپانان ۸۳۶۸۱
کد پستی بلان ۸۳۶۹۱
کد پستی اردستان ۸۳۸۱۱ ۸۳۸۹۱ کد پستی شهر اردستان ۸۳۸۱ ۸۳۸۱۱-۸۳۸۱۳-۸۳۸۱۴-۸۳۸۱۵
۸۳۸۱۶-۸۳۸۱۷-۸۳۸۱۸-۸۳۸۱۹
کد پستی کچومثقال ۸۳۸۳۱
کد پستی ظفرقند ۸۳۸۴۱
کد پستی نهوج ۸۳۸۵۱
کد پستی نیسیان ۸۳۸۶۱
کد پستی ومکان ۸۳۸۷۱
کد پستی همسار ۸۳۸۸۱
کد پستی فسخود ۸۳۸۹۱
۸۴۴۱۱ ۸۴۴۹۱ کد پستی زواره ۸۴۴۱ ۸۴۴۱۱-۸۴۴۱۳-۸۴۴۱۴-۸۴۴۱۵
۸۴۴۱۶-۸۴۴۱۷-۸۴۴۱۸-۸۴۴۱۹
کد پستی مهاباد ۸۴۴۳۱
کد پستی درقه ۸۴۴۴۱
کد پستی شهراب ۸۴۴۵۱
کد پستی تورزن ۸۴۴۶۱
کد پستی کریم آباد ۸۴۴۷۱
کد پستی تلک آباد ۸۴۴۸۱
کد پستی موغار ۸۴۴۹۱
کد پستی خمینی شهر ۸۴۱۱۱ ۸۴۳۹۱ کد پستی شهر خمینی شهر ۸۴۱ ۸۴۱۱-۸۴۱۳-۸۴۱۴-۸۴۱۵
۸۴۱۶-۸۴۱۷-۸۴۱۸-۸۴۱۹
کد پستی درچه ۸۴۳۱ ۸۴۳۱۱-۸۴۳۱۳-۸۴۳۱۴-۸۴۳۱۵
۸۴۳۱۶-۸۴۳۱۷-۸۴۳۱۸-۸۴۳۱۹
کد پستی تیرانچی ۸۴۳۳۱
کد پستی کوشک ۸۴۳۴۱
کد پستی اصغرآباد ۸۴۳۵۱
کد پستی دستگرد فداره ۸۴۳۶۱
کد پستی قرطمان ۸۴۳۷۱
کد پستی جعفرآباد ۸۴۳۸۱
۸۴۳۹۱
کد پستی فلاورجان ۸۴۵۱۱ ۸۴۶۹۱ کد پستی شهر فلاورجان ۸۴۵۱ ۸۴۵۱۱-۸۴۵۱۳-۸۴۵۱۴-۸۴۵۱۵
۸۴۵۱۶-۸۴۵۱۷-۸۴۵۱۸-۸۴۵۱۹
کد پستی خوانسارک ۸۴۵۳۱
کد پستی پیربکران ۸۴۵۴۱
۸۴۵۵۱
کد پستی کلیشاد و سودرجان ۸۴۵۶۱
کد پستی جوچی ۸۴۵۷۱
کد پستی کرمگان ۸۴۵۸۱
کد پستی باغ کومه ۸۴۵۹۱
۸۴۶۱۱ ۸۴۵۹۱ کد پستی قهدریجان ۸۴۶۱ ۸۴۶۱۱-۸۴۶۱۳-۸۴۶۱۴-۸۴۶۱۵
۸۴۶۱۶-۸۴۶۱۷-۸۴۶۱۸-۸۴۶۱۹
کد پستی سهروفیروزان ۸۴۵۳۱
کد پستی لارگان ۸۴۵۴۱
کد پستی اشترجان ۸۴۵۵۱
کد پستی گارماسه ۸۴۵۶۱
کد پستی حسین آبادزازران ۸۴۵۷۱
کد پستی شیرودان ۸۴۵۸۱
کد پستی جوجیل ۸۴۵۹۱
کد پستی لنجان ۸۴۹۱۱ ۸۴۹۷۱ کد پستی فولادشهر ۸۴۹۱ ۸۴۹۱۱-۸۴۹۱۳-۸۴۹۱۴-۸۴۹۱۵
۸۴۹۱۶-۸۴۹۱۷-۸۴۹۱۸-۸۴۹۱۹
کد پستی باشگاه قدس ۸۴۹۳۱
۸۴۹۴۱
کد پستی چم نور ۸۴۹۵۱
کد پستی کجرئیه ۸۴۹۶۱
کد پستی آشیان ۸۴۹۷۱
۸۴۷۱۱ ۸۴۷۹۱ کد پستی زرین شهر ۸۴۷۱ ۸۴۷۱۱-۸۴۷۱۳-۸۴۷۱۴-۸۴۷۱۵
۸۴۷۱۶-۸۴۷۱۷-۸۴۷۱۸-۸۴۷۱۹
کد پستی ورنامخواست ۸۴۷۳۱
کد پستی سده لنجان ۸۴۷۴۱
کد پستی چرمهین ۸۴۷۵۱
کد پستی باغ بهاران ۸۴۷۶۱
کد پستی نوگوران ۸۴۷۷۱
کد پستی چمگردان ۸۴۷۸۱
کد پستی کرجگان ۸۴۷۹۱
کد پستی مبارکه ۸۴۸۱۱ ۸۴۸۹۱ کد پستی شهر مبارکه ۸۴۸۱ ۸۴۸۱۱-۸۴۸۱۳-۸۴۸۱۴-۸۴۸۱۵
۸۴۸۱۶-۸۴۸۱۷-۸۴۸۱۸-۸۴۸۱۹
کد پستی دیزیچه ۸۴۸۳۱
کد پستی خولنجان ۸۴۸۴۱
کد پستی باغ ملک ۸۴۸۵۱
کد پستی دهسرخ ۸۴۸۶۱
کد پستی پلی اکریل ۸۴۸۷۱
کد پستی فولاد مبارکه ۸۴۸۸۱
کد پستی کرکوند ۸۴۸۹۱
۸۴۹۸۱ ۸۴۹۹۱ کد پستی طالخونچه ۸۴۹۸۱
کد پستی نکوآباد ۸۴۹۹۱
۸۶۳۱ کد پستی شهرک مجلسی ۸۶۳۱ ۸۶۳۱۱-۸۶۳۱۳-۸۶۳۱۴-۸۶۳۱۵
۸۶۳۱۶-۸۶۳۱۷-۸۶۳۱۸-۸۶۳۱۹
کد پستی نجف آباد ۸۵۱۱۱ ۸۵۱۱۹ کد پستی شهر نجف آباد ۸۵۱ ۸۵۱۱-۸۵۱۳-۸۵۱۴-۸۵۱۵
۸۵۱۶-۸۵۱۷-۸۵۱۸-۸۵۱۹
۸۵۳۹۱ کد پستی حاجی آباد ۸۵۳۹۱
۸۵۴۱۱ ۸۵۴۹۱ کد پستی دهق ۸۵۴۱ ۸۵۴۱۱-۸۵۴۱۳-۸۵۴۱۴-۸۵۴۱۵
۸۵۴۱۶-۸۵۴۱۷-۸۵۴۱۸-۸۵۴۱۹
۸۵۴۳۱
کد پستی خیرآباد ۸۵۴۴۱
کد پستی اشن ۸۵۴۵۱
۸۵۴۶۱
کد پستی خونداب ۸۵۴۷۱
۸۵۴۸۱
۸۵۴۹۱
۸۵۵۱۱ ۸۵۵۹۱ کد پستی علویچه ۸۵۵۱ ۸۵۵۱۱-۸۵۵۱۳-۸۵۵۱۴-۸۵۵۱۵
۸۵۵۱۶-۸۵۵۱۷-۸۵۵۱۸-۸۵۵۱۹
کد پستی حسین آباد ۸۵۵۳۱
۸۵۵۴۱
۸۵۵۵۱
۸۵۵۶۱
۸۵۵۷۱
۸۵۵۸۱
۸۵۵۹۱
۸۵۸۱۱ ۸۵۸۹۱ ۸۵۸۱ ۸۵۸۱۱-۸۵۸۱۳-۸۵۸۱۴-۸۵۸۱۵
۸۵۸۱۶-۸۵۸۱۷-۸۵۸۱۸-۸۵۸۱۹
کد پستی گلدشت ۸۵۸۳۱
۸۵۸۴۱
کد پستی جوزدان ۸۵۸۵۱
کد پستی کهریزسنگ ۸۵۸۶۱
۸۵۸۷۱
۸۵۸۸۱
۸۵۸۹۱
کد پستی تیران و کرون ۸۵۳۱۱ ۸۵۳۸۱ کد پستی تیران ۸۵۳۱ ۸۵۱۳۱-۸۵۱۳۳-۸۵۱۳۴-۸۵۱۳۵
۸۵۱۳۶-۸۵۱۳۷-۸۵۱۳۸-۸۵۱۳۹
کد پستی شهرک رضوان ۸۵۳۳۱
کد پستی ورپشت ۸۵۳۴۱
کد پستی عسگران ۸۵۳۵۱
کد پستی گندان ۸۵۳۶۱
کد پستی عزیزآباد ۸۵۳۷۱
کد پستی میرآباد ۸۵۳۸۱
کد پستی فریدن ۸۵۶۱۱ ۸۵۶۹۱ کد پستی داران ۸۵۶۱ ۸۵۶۱۱-۸۵۶۱۳-۸۵۶۱۴-۸۵۶۱۵
۸۵۶۱۶-۸۵۶۱۷-۸۵۶۱۸-۸۵۶۱۹
کد پستی غرغن ۸۵۶۳۱
کد پستی دامنه ۸۵۶۴۱
کد پستی بوئین و میاندشت ۸۵۶۵۱
کد پستی زرنه ۸۵۶۶۱
کد پستی بلطاق ۸۵۶۷۱
کد پستی کرچ ۸۵۶۸۱
کد پستی قره بلطاق ۸۵۶۹۱
۸۵۷۱۱ ۸۵۷۹۱ کد پستی چادگان ۸۵۷۱ ۸۵۷۱۱-۸۵۷۱۳-۸۵۷۱۴-۸۵۷۱۵
۸۵۷۱۶-۸۵۷۱۷-۸۵۷۱۸-۸۵۷۱۹
کد پستی مجتمع مسکونی سد زاینده رود ۸۵۷۳۱
کد پستی مشهدکاوه ۸۵۷۴۱
کد پستی اسکندری برآفتاب ۸۵۷۵۱
کد پستی رزوه ۸۵۷۶۱
کد پستی نهرخلج ۸۵۷۷۱
کد پستی چاه غلامرضا رحیمی ۸۵۷۸۱
کد پستی اورگان ۸۵۷۹۱
کد پستی فریدون شهر ۸۵۹۱۱ ۸۵۹۹۱ کد پستی شهر فریدون شهر ۸۵۹۱ ۸۵۹۹۱-۸۵۹۹۳-۸۵۹۹۴-۸۵۹۹۵
۸۵۹۹۶-۸۵۹۹۷-۸۵۹۹۸-۸۵۹۹۹
کد پستی نهضت آباد ۸۵۹۳۱
کد پستی قلعه سرخ ۸۵۹۴۱
۸۵۹۵۱
کد پستی اسلام آباد موگوئی ۸۵۹۶۱
کد پستی مصیر ۸۵۹۷۱
۸۵۹۸۱
کد پستی خمسلو ۸۵۹۹۱
کد پستی شهرضا ۸۶۱۱۱ ۸۶۳۹۱ کد پستی شهر شهرضا ۸۶۱ ۸۶۱۱-۸۶۱۳-۸۶۱۴-۸۶۱۵
۸۶۱۶-۸۶۱۷-۸۶۱۸-۸۶۱۹
کد پستی قمشلو ۸۶۳۳۱
کد پستی قمبوان ۸۶۳۴۱
کد پستی مهیار ۸۶۳۵۱
کد پستی پیرزان ۸۶۳۶۱
کد پستی منوچهرآباد ۸۶۳۷۱
۸۶۳۸۱
کد پستی شهرک شیمیایی رازی ۸۶۳۹۱
۸۶۴۱۱ ۸۶۴۹۱ کد پستی دهاقان ۸۶۴۱ ۸۶۴۱۱-۸۶۴۱۳-۸۶۴۱۴-۸۶۴۱۵
۸۶۴۱۶-۸۶۴۱۷-۸۶۴۱۸-۸۶۴۱۹
کد پستی همگین ۸۶۴۳۱
۸۶۴۴۱
کد پستی موسی آباد ۸۶۴۵۱
کد پستی کهرویه ۸۶۴۶۱
کد پستی قصرچم ۸۶۴۷۱
کد پستی اسلام آباد ۸۶۴۸۱
۸۶۴۹۱
۸۶۵۱۱ ۸۶۵۹۱ کد پستی اسفرجان ۸۶۵۱ ۸۶۵۱۱-۸۶۵۱۳-۸۶۵۱۴-۸۶۵۱۵
۸۶۵۱۶-۸۶۵۱۷-۸۶۵۱۸-۸۶۵۱۹
کد پستی امین آباد ۸۶۵۳۱
کد پستی مقصودبیک ۸۶۵۴۱
کد پستی سولار ۸۶۵۵۱
کد پستی عمروآباد ۸۶۵۶۱
۸۶۵۷۱
۸۶۵۸۱
۸۶۵۹۱
کد پستی سمیرم ۸۶۶۱۱ ۸۶۶۹۱ کد پستی شهر سمیرم ۸۶۶۱ ۸۶۶۱۱-۸۶۶۱۳-۸۶۶۱۴-۸۶۶۱۵
۸۶۶۱۶-۸۶۶۱۷-۸۶۶۱۸-۸۶۶۱۹
کد پستی گرموک ۸۶۶۳۱
کد پستی مزرعه بانه ۸۶۶۴۱
کد پستی هست ۸۶۶۵۱
۸۶۶۶۱
کد پستی ونک ۸۶۶۷۱
۸۶۶۸۱
۸۶۶۹۱
۸۶۷۱۱ ۸۶۷۹۱ کد پستی حنا ۸۶۷۱ ۸۶۷۱۱-۸۶۷۱۳-۸۶۷۱۴-۸۶۷۱۵
۸۶۷۱۶-۸۶۷۱۷-۸۶۷۱۸-۸۶۷۱۹
کد پستی ایستگاه تحقیقات تولید مرتضی حنا ۸۶۷۳۱
کد پستی قبرکیفا ۸۶۷۴۱
کد پستی کهنگان ۸۶۷۵۱
۸۶۷۶۱
کد پستی کمه ۸۶۷۷۱
کد پستی مورک ۸۶۷۸۱
کد پستی چهارراه ۸۶۷۹۱
۸۶۸۱۱ ۸۶۸۹۱ کد پستی مهرگرد ۸۶۸۱ ۸۶۸۱۱-۸۶۸۱۳-۸۶۸۱۴-۸۶۸۱۵
۸۶۸۱۶-۸۶۸۱۷-۸۶۸۱۸-۸۶۸۱۹
کد پستی ده نساء سفلی ۸۶۸۳۱
کد پستی آغداش ۸۶۸۴۱
کد پستی چشمه رحمان ۸۶۸۵۱
کد پستی ورق ۸۶۸۶۱
۸۶۸۷۱
کد پستی سعادت آباد ۸۶۸۸۱
کد پستی فتح آباد ۸۶۸۹۱
کد پستی کاشان ۸۷۱۱۱ ۸۷۳۹۱ کد پستی شهر کاشان ۸۷۱ ۸۷۱۱-۸۷۱۳-۸۷۱۴-۸۷۱۵
۸۷۱۶-۸۷۱۷-۸۷۱۸-۸۷۱۹
کد پستی جوشقان استرک ۸۷۳۱ ۸۷۳۱۱-۸۷۳۱۳-۸۷۳۱۴-۸۷۳۱۵
۸۷۳۱۶-۸۷۳۱۷-۸۷۳۱۸-۸۷۳۱۹
کد پستی سن سن ۸۷۳۳۱
کد پستی کامو ۸۷۳۴۱
کد پستی ده ریز ۸۷۳۵۱
کد پستی آب شیرین ۸۷۳۷۱
کد پستی نشلج ۸۷۳۸۱
کد پستی مشکان ۸۷۳۹۱
۸۷۵۱۱ ۸۷۵۹۱ کد پستی قمصر ۸۷۵۱ ۸۷۵۱۱-۸۷۵۱۳-۸۷۵۱۴-۸۷۵۱۵
۸۷۵۱۶-۸۷۵۱۷-۸۷۵۱۸-۸۷۵۱۹
کد پستی نصرآباد ۸۷۵۳۱
کد پستی قهرود ۸۷۵۴۱
کد پستی جوشقان قالی ۸۷۵۵۱
کد پستی بزرک ۸۷۵۶۱
کد پستی اسحق آباد ۸۷۵۷۱
کد پستی وادقان ۸۷۵۸۱
کد پستی آذران ۸۷۵۹۱
کد پستی آران و بیدگل ۸۷۳۶۱ کد پستی مشکان ۸۷۳۶۱
۸۷۴۱۱ ۸۷۴۹۱ کد پستی شهر آران و بیدگل ۸۷۴۱ ۸۷۴۱۱-۸۷۴۱۳-۸۷۴۱۴-۸۷۴۱۵
۸۷۴۱۶-۸۷۴۱۷-۸۷۴۱۸-۸۷۴۱۹
کد پستی نصرآباد ۸۷۴۳۱
کد پستی مزرعه صدر ۸۷۴۴۱
کد پستی محمدآباد ۸۷۴۵۱
۸۷۴۶۱
کد پستی مجتمع کورههای آجرپزی کاشان ۸۷۴۷۱
کد پستی ابوزیدآباد ۸۷۴۸۱
کد پستی کاغذی ۸۷۴۹۱
کد پستی نطنز ۸۷۶۱۱ ۸۷۶۹۱ کد پستی شهر نطنز ۸۷۶۱ ۸۷۶۱۱-۸۷۶۱۳-۸۷۶۱۴-۸۷۶۱۵
۸۷۶۱۶-۸۷۶۱۷-۸۷۶۱۸-۸۷۶۱۹
کد پستی طرق ۸۷۶۳۱
کد پستی اریسمان ۸۷۶۴۱
کد پستی ابیانه ۸۷۶۵۱
۸۷۶۶۱
۸۷۶۷۱
کد پستی اوره ۸۷۶۸۱
کد پستی کامه ۸۷۶۹۱
کد پستی گلپایگان ۸۷۷۱۱ ۸۷۷۹۱ کد پستی شهر گلپایگان ۸۷۷۱ ۸۷۷۱۱-۸۷۷۱۳-۸۷۷۱۴-۸۷۷۱۵
۸۷۷۱۶-۸۷۷۱۷-۸۷۷۱۸-۸۷۷۱۹
کد پستی ملازجان ۸۷۷۳۱
کد پستی سعیدآباد ۸۷۷۴۱
کد پستی مرغ ۸۷۷۵۱
کد پستی بادرود ۸۷۷۶۱
کد پستی قرغن ۸۷۷۷۱
کد پستی کوچری ۸۷۷۸۱
۸۷۷۹۱
۸۷۸۱۱ ۸۷۸۹۱ کد پستی گوگد ۸۷۸۱ ۸۷۸۱۱-۸۷۸۱۳-۸۷۸۱۴-۸۷۸۱۵
۸۷۸۱۶-۸۷۸۱۷-۸۷۸۱۸-۸۷۸۱۹
کد پستی کلوچان ۸۷۸۳۱
کد پستی کنجدجان ۸۷۸۴۱
کد پستی وداغ ۸۷۸۵۱
کد پستی زرنجان ۸۷۸۶۱
کد پستی وانشان ۸۷۸۷۱
کد پستی تیکن ۸۷۸۸۱
۸۷۸۹۱
کد پستی خوانسار ۸۷۹۱۱ ۸۷۹۹۱ کد پستی شهر خوانسار ۸۷۹۱ ۸۷۹۱۱-۸۷۹۱۳-۸۷۹۱۴-۸۷۹۱۵
۸۷۹۱۶-۸۷۹۱۷-۸۷۹۱۸-۸۷۹۱۹
کد پستی سنگ سفید ۸۷۹۳۱
کد پستی رحمت آباد ۸۷۹۴۱
کد پستی خم پیچ ۸۷۹۵۱
کد پستی مهرآباد ۸۷۹۶۱
کد پستی تیدجان ۸۷۹۷۱
کد پستی خشک رود ۸۷۹۸۱
کد پستی ویست ۸۷۹۹۱